Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (72)
Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011. Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011. Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2010. Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012. Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012. Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII. Quyết định số 93/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011. Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2010. Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010. Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2008. Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn. Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2011. Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013. Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường. Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013. Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường. Quyết định số 63/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 278/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2004 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 158/2005/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động 7 tháng cuối năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp. Quyết định số 46/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tư pháp. Quyết định số 250/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004. Quyết định số 168/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 126/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố). Quyết định số 222/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban chỉ đạo Khu đô thị Tây Bắc thành phố. Quyết định số 117/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Phòng Công chứng số 5 thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 70/2005/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản "Phát hành trái phiếu đô thị" tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Quyết định số 192/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12. Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 243/2004/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản "Lệ phí đường Nguyễn Tất Thành - Liên tỉnh lộ 15" tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Quyết định số 04/2005/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong. Quyết định số 246/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố. Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2006 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên Xung phong. Quyết định số 176/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán ngân sách năm 2004 cho quận Tân Phú. Quyết định số 198/2004/QĐ-UB về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003. Quyết định số 252/2005/QĐ-UBND về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn 2005-2007. Quyết định số 25/2005/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 206/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố. Quyết định số 195/2004/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 167/2005/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 của Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 trực thuộc Sở Giao thông - Công chính. Quyết định số 215/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004. Quyết định số 133/2003/QĐ-UB về mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 174/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2005 của quận 2 và quận 4. Quyết định số 159/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tài chính. Quyết định số 261/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Viện Kinh tế. Quyết định số 193/2004/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho quận 12. Quyết định số 64/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 257/2004/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách Đảng cấp thành phố và cấp quận - huyện năm 2004. Quyết định số 211/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 98/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Du lịch. Quyết định số 152/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư. Quyết định số 177/2004/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004. Quyết định số 115/2005/QĐ-UB về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 214/2005/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách 04 tháng cuối năm 2005 cho Ban quản lý Cụm công nghiệp – Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong. Quyết định số 226/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 18/2004/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong. Quyết định số 62/2005/QĐ-UB về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 và năm 2005 cho Ký túc xá sinh viên Lào. Quyết định số 235/2004/QĐ-UB về phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho Công an các quận - huyện mới chia tách. Quyết định số 104/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 221/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Quyết định số 164/2004/QĐ-UB về quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm. Quyết định số 288/2004/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 277/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 62/2004/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002 và dự toán ngân sách năm 2004. Quyết định số 221/2005/QĐ-UBND về xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2004. Quyết định số 189/2004/QĐ-UB về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận-huyện. Quyết định số 169/2004/QĐ-UB về tất toán (xoá) tài khoản "Tiền ủng hộ xoá đói giảm nghèo hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh" tại Kho bạc Nhà nước thành phố. Quyết định số 166/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung vốn sự nghiệp thuê bao duy tu bảo quản Công viên Dạ cầu Sàigòn cho Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố năm 2005.

Văn bản đang xem

ngân sách nhà nước.
Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)