Bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

 Ngày 11/06/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định các thủ tục áp dụng tại Ban Quản lý Khu Nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai.


Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai tại Ban Quản lý Khu Nam được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

NTL