Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hồng Bàng – An Dương Vương – Ngô Quyền | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Hùng Vương - Trần Phú | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Ngô Gia Tự - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tri Phương | Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1749/QĐ-UBND về Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên | Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2025 |

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Ngày 09/6/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cụ thể như sau:


1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.


2. Trong tổ chức phát động phong trào thi đua, cần chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tấm gương, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cỗ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.


3. Đổi mới nội dung, phương thức và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Mục tiêu của thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng sở, ngành, địa phương, đơn vị trong từng thời gian cụ thể, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp, những khâu yếu kém của từng địa phương, đơn vị. Ngoài việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, cần tổ chức phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, phương thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả phong trào thi đua để làm cơ sở xem xét công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân.


4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Trong khen thưởng cần quan tâm đến việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, người lao động trực tiếp để khen thưởng. Thực hiện tốt quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.


5. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố thay thế cho các văn bản không còn phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tổ chức củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty và công ty thuộc thành phố phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay; đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.


Năm 2011, năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm (2011 - 2015), các sở, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty và công ty thuộc thành phố căn cứ các nội dung của Chỉ thị này và Kế họach tổ chức thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011; trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua thực hiện chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015”, trước hết tập trung thực hiện có hiệu quả 06 nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phát triển đô thị và nông thôn mới.

 

Lam Điền