Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố

Ngày 07/6/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:


Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên sau:


1. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Trưởng Ban;


2. Bà Ngô Minh Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng Ban;


3. Ông Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố - Thành viên;


4. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố - Thành viên;


5. Ông Lê Hùng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố - Thành viên;


6. Ông Lâm Văn Ba, Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố - Thành viên;


7. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố - Thành viên;


8. Ông Phan Văn Báu, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;


9. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;


10. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;


11. Bà Trương Thùy Trang, Phó Giám đốc thường trực Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;


12. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.


13. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;


14. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố - Thành viên.


15. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Thanh tra Sở Tài chính - Thành viên;


16. Ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.


Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ quyết định điều chỉnh thành viên là đại diện sở, ngành khác hoặc chỉ đạo lãnh đạo sở, ngành có liên quan tham gia họp Ban Chỉ đạo.


* Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:


1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;


2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức sự phối hợp giữa các sở, ngành và đánh giá việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 258/QĐ-TTg, Quyết định số 1358/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố.


3. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Đề án về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công.


* Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố; Phó trưởng Ban ký thay Trưởng Ban Chỉ đạo thì sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

 

Lam Điền