Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
09-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 16/01/2018
09-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 16/01/2018
09-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1 16/01/2018
02-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 1 Ban hành Quv chể về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1 09/01/2018
28-12-2017 Quyết định số 6667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2018 28/12/2017
07-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 07/12/2017