Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3850/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng khu trung tâm và dân cư Quận 9, phường Long Trường và Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3872/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè chống sạt lở Rạch Tôm | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm dạy nghề tư thục Tin học Nguyễn Thông thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Việt. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm dạy nghề tư thục Tin học Nguyễn Thông thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Việt. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3895/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về Công nhận xã An Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2016 - 2020 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3899/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3900/QĐ-UBND về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn trực thuộc Sở Y tế |
Số 75 + 76 Ngày xuất bản: 15.10.2021

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

25-06-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4
25-06-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 11
25-06-2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 16
24-08-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 19
24-08-2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. 23
24-08-2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố. 26
24-08-2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thảnh phố Hồ Chí Minh. 28
24-08-2021 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. 31

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

17-09-2021 Quyết định số 3352/QĐ-UBND về việc phê duyệnt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 35
17-09-2021 Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện. 41
17-09-2021 Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm của ngành công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý An toàn thực phẩm. 47
17-09-2021 Quyết định số 3359/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 60
17-09-2021 Quyết định số 3360/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 90
30-09-2021 Chỉ thị số 18/CT-UBND tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 105