Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khối khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhiệt đới. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc xây dựng sàn giao dịch thịt heo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tham quan, du lịch trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 05 + 06 Ngày xuất bản: 01.01.2021

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

14-12-2020 Quyết định số 4596/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao. 2