Số 06 Ngày xuất bản: 15.01.2019

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

28-12-2018 Quyết định số 6046/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 2