Danh mục 14 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.

Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 14 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.

 

Tùng Khang