Công nhận quyền sử dụng đất cho Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres tại số 22 Ter, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh

Ngày 22/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres tại số 22 Ter, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Công nhận quyền sử dụng đất cho Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres (Cộng đoàn Phước An), khu đất có diện tích 112,8m2, thuộc một phần thửa đất số 24, tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính phường 19, quận Bình Thạnh (tài liệu 2002); địa chỉ khu đất số 22 Ter, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh.

- Mục đích sử dụng đất: đất tôn giáo.

- Hình thức sử đụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

2. Đối với phần diện tích 117,1m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới: Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres (Cộng đoàn Phước An) sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

3. Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68627/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24 tháng 4 năm 2018.

4. Giao các Sở ngành, đơn vị sau đây thực hiện:

4.1. Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres (Cộng đoàn Phước An):

- Sử dụng đất đúng quy định của Luật Đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định.

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

4.3. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh: thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai.

4.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: đăng Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Tùng Khang