Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Công nhận quyền sử dụng đất cho Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres tại số 22 Ter, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh

Ngày 22/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất cho Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres tại số 22 Ter, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Công nhận quyền sử dụng đất cho Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres (Cộng đoàn Phước An), khu đất có diện tích 112,8m2, thuộc một phần thửa đất số 24, tờ bản đồ thứ 3, bộ địa chính phường 19, quận Bình Thạnh (tài liệu 2002); địa chỉ khu đất số 22 Ter, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh.

- Mục đích sử dụng đất: đất tôn giáo.

- Hình thức sử đụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

2. Đối với phần diện tích 117,1m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới: Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres (Cộng đoàn Phước An) sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

3. Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68627/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24 tháng 4 năm 2018.

4. Giao các Sở ngành, đơn vị sau đây thực hiện:

4.1. Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres (Cộng đoàn Phước An):

- Sử dụng đất đúng quy định của Luật Đất đai; đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định.

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

4.3. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh: thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai.

4.4. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: đăng Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Tùng Khang