Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ngày 17/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3453/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Tùng Khang