Thành lập Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi

Ngày 22/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi, nội dung cụ thể như sau:

- Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

- Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. 

Tùng Khang