Mở Cơ sở số 4 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Hà

Ngày 16/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  3420/QĐ-UBND về cho phép mở Cơ sở số 4 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Hà, nội dung cụ thể như sau:

- Địa chỉ: số 14A, Đường số 1, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở số 4 - Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Hà là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập (loại hình tư thục) trong hệ thống các trường phổ thông tư thục của Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ sở số 4 - Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Hà chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Hà; được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

Tùng Khang