Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưói 90CV 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 15/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thời hạn quyết toán ngân sách các cấp 07/12/2017
07-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố 01/01/2018
07-12-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn 01/01/2018