Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (218)
Quyết định số 102/QĐ-UB ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố. Quyết định số 16/QĐ-UB ban hành điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu của Hội đồng nhân dân. Quyết định số 24/QĐ-UB về việc Ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của nhóm sản phẩm. Quyết định số 257/QĐ-UB về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sản suất. Quyết định số 58/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4030/QĐ-UB về việc xe vận tải của các tỉnh ra vào thành phố Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1187/QĐ-UB về công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 605/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Hốc Môn. Quyết định số 93/QĐ-UB về việc cho phép thành lập liên hiệp HTX ngành mành trúc trực thuộc liên hiệp hợp tác xã TCN – TCN thành phố. Quyết định số 245/QĐ-UB thành lập đoàn thanh tra về cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh. Quyết định số 28/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 107/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định tạm thời phân công phân cấp quản lý công trình kỹ thuật đô thị và công trình công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 66/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm thông tin khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 742/QĐ-UB về việc lập 5 trạm kiểm soát ra vào thành phố. Quyết định số 409/QĐ-UB về việc phân phối lương thực theo lứa tuổi cho một bộ phận nhân dân phi nông nghiệp trong thành phố. Quyết định số 383/QĐ-UB về việc phê duyệt nội dung bản thỏa thuận, phân công phân cấp cho UBND quận 5 quản lý các đơn vị thương nghiệp bán lẻ của Sở Thương nghiệp đang phục vụ nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong quận, giữa Giám đốc Sở Thương nghiệp, chủ tịch UBND quận 5 và Giám đốc Sở Tài chánh. Quyết định số 50/QĐ-UB về việc ban hành quy định về giữ xe 2 bánh trong thành phố. Quyết định số 41B/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. Quyết định số 598/QĐ-UB về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè. Quyết định số 137/QĐ-UB về việc thành lập Ban kiểm tra và xử lý vật tư hàng hoá thành phố. Quyết định số 622/QĐ-UB ban giao cho Sở Thương nghiệp xét duyệt giá kinh doanh thương nghiệp trên địa bàn thành phố. Quyết định số 521/QĐ-UB về việc xử lý dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Q1, vi phạm quy định hành nghề. Quyết định số 1991/QĐ-UB chọn đơn vị ghi sổ thu chi gia đình công nhân viên chức. Quyết định số 442/QĐ-UB về việc ban hành “tiêu chuẩn tạm thời phân phối diện tích làm việc và diện tích ở của cán bộ, công nhân viên chức nhà nước trong thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 182/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ủy ban vật giá thành phố. Quyết định số 16/QĐ-UB về việc phân phối nhà cho công nhân và các công trình phục vụ lợi ích công cộng. Quyết định số 83/QĐ-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo quyết toán vật tư. Quyết định số 1531/QĐ-UB về việc cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội trong thành phố. Quyết định số 105/QĐ-UB về việc thành lập Ban hợp tác kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 706/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Hốc Môn. Quyết định số 36/QĐ-UB ban hành Bản quy định về một số chế độ hoạt động đối với chi nhánh cơ quan thương mại Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 313/QĐ-UB ban hành quy định “Mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị thuộc trung ương, các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố bạn tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn”. Quyết định số 388/QĐ-UB về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm trong quy định của quyết định số 333/QĐ-UB ngày 14.12.1979 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 81/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Quyết định số 176/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban vật tư – thương nghiệp – đời sống quận (huyện). Quyết định số 172/QĐ-UB về việc ban hành một số quy định giữ xe 2 bánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 556/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ba. Quyết định số 193/QĐ-UB thành lập ban phân phối vùng kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 264/QĐ-UB ban hành quy chế tạm thời về khách nước ngoài quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 516/QĐ-UB về việc thu lệ phí đăng ký nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm. Quyết định số 162/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 396/QĐ-TC về công tác tổ chức và quản lý hoạt động cải tiến kỹ thuật, hợ p lý hóa sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1790/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời việc thống nhất quản lý sử dụng và tiết kiệm vật tư gỗ. Quyết định số 501/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười. Quyết định số 52/QĐ-UB về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 278/QĐ-UB về việc thành lập tổ chức thu mua ở các huyện ngoại thành. Quyết định số 951/QĐ-UB quy định các tiêu chuẩn về doanh thu và lãi để xếp vào loại hộ kinh doanh nhỏ. Quyết định số 648/QĐ-UB quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 23/QĐ-UB thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành phố. Quyết định số 96A/QĐ-UB về việc đăng ký nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm và hàng hoá. Quyết định số 232/QĐ-UB về việc tổ chức và quản lý mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 244/QĐ-UB ban hành “Bản quy định tạm thời về phân công, phân cấp quản lý nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 172/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của “ban khai hoang xây dựng kinh tế mới” thành phố Hồ Chí Minh và “ban khai hoang sản xuất” quận, huyện. Quyết định số 498/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 132/QĐ-UB về việc bổ sung bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp- thủ công nghiệp thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 18-01-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 178/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ty lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 504/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Quyết định số 299/QĐ-UB về việc tổ chức màng lưới báo cáo tình hình giá cả thị trường. Quyết định số 1515/QĐ-UB ban hành một số điều quy định tạm thời về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở hành phố. Quyết định số 92/QĐ-UB về việc lập Ban Chỉ đạo thực hành tiết kiệm của thành phố. Quyết định số 67/QĐ-UB về việc thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu hạ lưu sông Đồng Nai và sông Sài Gòn trực thuộc Uỷ Ban nhân dân Thành Phố. Quyết định số 133/QĐ-UB về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương về bột dinh dưỡng trẻ em. Quyết định số 952/QĐ-UB về việc quy định mức miễn thu ở thành phố để tính thuế lợi tức doanh nghiệp. Quyết định số 42A/QĐ-UB về việc thành lập phòng vật giá ở các quận (huyện). Quyết định số 655/QĐ-UB ban hành các chế độ báo cáo thống kê. Quyết định số 349/QĐ-UB về việc cấm các loại xe vận tải lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến Công trường Dân Chủ). Quyết định số 15/QĐ-UB ban hành bản qui định tạm thời về việc thi hành chính sách đối với những người đã làm việc trong quân đội, chánh quyền và các tổ chức chánh trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trung được cho về thành phố. Quyết định số 42/QĐ-UB về chế độ quản lý công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 871/QĐ-UB về việc chấm dứt buôn bán tư nhân trên 3 ngành hàng: vật tư, vải sợi, điện máy. Quyết định số 1737/QĐ-UB về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong thành phố. Quyết định số 392B/QĐ-TC về việc thành lập tổ vật giá ở các quận (huyện). Quyết định số 79/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của phòng thể dục thể thao trực thuộc UBND quận, huyện. Quyết định số 153/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy lợi. Quyết định số 193/QĐ-UB về việc ban hành 6 tiêu chuẩn địa phương về vải sợi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 450/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về một số chánh sách tập thể hóa đối với các tập đoàn sản xuất nông nghiệp. Quyết định số 117/QĐ-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 của Thành ủy về công nghiệp và khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp ngoại thành và ven nội. Quyết định số 1754/QĐ-UB về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước. Quyết định số 507/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 94/QĐ-UB bổ sung và sửa đổi quyết định 313/QĐ-UB ngày 04-12-1982 của UBND. TP. Quyết định số 243/QĐ-UB về thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng xăng dầu và điện. Quyết định số 610/QĐ-UB về việc xây dựng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Quyết định số 949/QĐ-UB về việc giảm thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hình thức hợp tác thuộc các ngành kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa ở thành phố. Quyết định số 92/QĐ-UB về việc thành lập hội đồng giám định vật tư, thiết bị đã kiểm kê trưng mua. Quyết định số 341/QĐ-UB về việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản, chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất. Quyết định số 84/QĐ-UB ban hành Bản quy định về công tác quản lý xe xích lô đạp và ba gác đạp của thành phố. Quyết định số 193/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã ngành thêu trực thuộc Liên hiệp HTX Tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố. Quyết định số 439/QĐ-UB về tổ chức tổ, đội lao động chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2150/QĐ-UB về việc ban hành quy định về kỷ luật giá trong thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 140/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải thành phố. Quyết định số 160/QĐ-UB về tổ chức bộ máy của cơ quan Sở Công nghiệp. Quyết định số 95/QĐ-UB về việc cho phép Chi cục Thống kê được phép thống nhất quản lý việc in ấn và giám sát việc in ấn và phát hành biểu mẫu, chứng từ thống kê - kế toán. Quyết định số 15/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3732/QĐ-UB về việc phân công thu mua, thu hồi giấy phế liệu. Quyết định số 12/QĐ-UB về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Quyết định số 51/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời về phân cấp quản lý giá ở thành phố. Quyết định số 601/QĐ-UB về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè. Quyết định số 96B/QĐ-UB về việc ban hành “quy định về tổ chức và hoạt động của sở lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 230/QĐ-UB về việc ban hành “bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban giáo dục – nhà trẻ quận (huyện)”. Quyết định số 246/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng. Quyết định số 1489/QĐ-UB về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương “điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất lương thực thực phẩm”. Quyết định số 33/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban phân vùng kinh tế thành phố”. Quyết định số 116/QĐ-UB về việc thành lập ban chỉ đạo điều tra lao động kỹ thuật của thành phố. Quyết định số 123/QĐ-UB về việc thành lập “Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 363/QĐ-UB ban Chấp hành bản Quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản X.H.C.N, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quyết định số 08/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng”. Quyết định số 368/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung giá biểu thu tiền nhà dùng làm việc hành chánh, dành cho sản xuất, kinh doanh trong bản quy định ban hành theo quyết định số 4142/QĐ-UB ngày 30.12.1978 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4142/QĐ-UB về việc ban hành giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1241/QĐ-UB về việc trích lãi hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tiêu thụ của phường, xã, thị trấn. Quyết định số 572/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Phú nhuận. Quyết định số 1858/QĐ-UB về việc quản lý việc giết mổ heo và bán thịt heo trong thành phố. Quyết định số 43/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tư pháp trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 76/QĐ-UB về việc “Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở nông nghiệp”. Quyết định số 410/QĐ-UB về việc điều chỉnh tiêu chuẩn lương thực cho cán bộ công nhân viên chức theo quy định thống nhất cả nước. Quyết định số 100/QĐ-UB về việc chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải Quận, Huyện thành Phòng CN-TTCN trực thuộc UBND Quận, Huyện. Quyết định số 129/QĐ-UB về việc thành lập ban chỉ đạo kiểm tra lương thực ở thành phố. Quyết định số 508/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 281/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở tài chánh thành phố. Quyết định số 183/QĐ-UB về việc huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1983. Quyết định số 85/QĐ-UB giá cước vận tải hàng hoá của xe chạy bằng nhiện liệu than thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 943/QĐ-UB về việc ban hành ban điều lệ tạm thời về “bảo vệ các công trình thủy lợi” ở thành phố. Quyết định số 3480/QĐ-UB về việc ủy quyền cho sở tài chánh xét duyệt vốn góp vào công tư hợp doanh và hình thức phân phối lãi cho các cổ phần tư nhân trong các xí nghiệp công tư hợp doanh của thành phố. Quyết định số 575/QĐ-UB về việc ban hành quy định “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”. Quyết định số 242/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 109/QĐ-UB về việc tổ chức quản lý thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 44/QĐ-UB về việc thành lập Chi Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Ban KHKT thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 387/QĐ-UB về việc bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng. Quyết định số 953/QĐ-UB về việc quy định mức thu nhập bình quân nhân khẩu ở thành phố để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh loại nhỏ. Quyết định số 26/QĐ-UB chuyển Ban Nông thôn thành Ban cải tạo Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 106/QĐ-UB về việc ban hành hai tiêu chuẩn địa phương về điều kiện vệ sinh công nghiệp của cơ sở sản xuất vật dụng cao su và nhựa. Quyết định số 175/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban y tế - thể dục thể thao quận (huyện). Quyết định số 157/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xây dựng. Quyết định số 52/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về phân công, phân cấp quản lý cho ubnd quận, huyện”. Quyết định số 502/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười Một. Quyết định số 225/QĐ-UB ban hành bản quy định về một số chế đội hoạt động đối với cơ quan Tổng Lãnh sự Cộng hòa dân chủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 851/QĐ-UB về việc tiến hành kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 và quận III thành phố. Quyết định số 1242/QĐ-UB về việc thu lệ phí chứng nhận, sao lục và cấp phát các giấy tờ (lệ phí hành chánh). Quyết định số 52A/QĐ-UB về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 451/QĐ-UB về việc ban hành thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách thống nhất trong thành phố. Quyết định số 289/QĐ-UB ban hành Điều lệ tạm thời về “cung cấp và tiêu thụ nước” trong toàn thành phố. Quyết định số 950/QĐ-UB về việc trích giảm thuế lợi tức đối với các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, kinh doanh nông nghiệp (không chịu thuế nông nghiệp). Quyết định số 41A/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 134/QĐ-UB về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương về thức ăn hỗn hợp cho gia súc (heo, gà). Quyết định số 636/QĐ-UB về giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương. Quyết định số 03/QĐ-UB về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, chế độ sinh hoạt của Hội đồng kiểm tra xử lý nhà thành phố và các ngành các cấp. Quyết định số 654/QĐ-UB về khu vực đậu các loại xe chuyên chở hành khách, hàng hóa và tàu thuyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 236/QĐ-UB về việc thành lập ban chỉ đạo thanh lý tài sản của thành phố. Quyết định số 150/QĐ-UB về tổ chức hoạt động của ban sản xuất xã và ban sản xuất ấp. Quyết định số 77/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng tổ chức chính quyền quận, huyện thuộc ủy ban nhân dân quận huyện. Quyết định số 161/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời về việc đi lại của các phương tiện nổi cơ giới và thô sơ trong khu vực cảng Sài Gòn. Quyết định số 499/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 5. Quyết định số 14/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp- thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 23/QĐ-UB về việc tổ chức hoạt động của Phòng Thương nghiệp quận, huyện. Quyết định số 505/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 74/QĐ về việc thành lập đoàn kiểm tra việc sản xuất, giao nộp sản phẩm, phân phối thu nhập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Quyết định số 155/QĐ-UB về việc giao cho Sở Văn hóa và Thông tin quản lý toàn bộ vật tư dùng cho xây dựng, trang trí các khu vui chơi, giải trí. Quyết định số 719/QĐ-UB chấp thuận cho sở Tài chính lập kho trang bị quần áo mùa đông cho cán bộ mượn đi công tác. Quyết định số 54/QĐ-UB về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp cho du kích tự vệ tập trung và cán bộ phường, xã đội. Quyết định số 31/QĐ-UB thành lập ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 603/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Quyết định số 500/QĐ-UB về việc ban hành thực hiện giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong thành phố theo nhiên liệu giá mới. Quyết định số 29/QĐ-UB về việc thành lập phòng xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 872/QĐ-UB về việc tập trung các loại xe hiệu zin 130, zin 157, và gmc 2-3 cầu phục vụ công tác bảo vệ biên giới. Quyết định số 80/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Phòng Thương binh và xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Quyết định số 1490/QĐ-UB về việc ban hành các tiêu chuẩn địa phương về muối ăn. Quyết định số 1488/QĐ-UB về việc ban hành các tiêu chuẩn địa phương về nước mắm và tầu vị yểu. Quyết định số 1789/QĐ-UB về việc thống nhất quản lý lâm sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 500/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Sáu. Quyết định số 51/QĐ-UB thành lập hội đồng phân phối nhà thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 190/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Ban Thủy lợi ở các Huyện ngoại thành. Quyết định số 38/QĐ-UB ban hành Bản quy định về chế độ bắt buộc lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 741/QĐ-UB ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong thành phố. Quyết định số 38/QĐ-UB về việc thành lập ban vận động của thành phố đóng góp xây dựng các công trình lớn của nhà nước ở các tỉnh phía Nam. Quyết định số 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chính. Quyết định số 660/QĐ-UB về việc uỷ quyền dyệt chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào thành phố đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Quyết định số 521/QĐ-UB về việc cải tiến một bước chế độ hợp đồng gia công tại thành phố. Quyết định số 1884/QĐ-UB về giá chỉ đạo thu mua lúa và hoa màu. Quyết định số 221/QĐ-UB ban hành bản quy định tạm thời về tỷ lệ lợi nhuận định mức tính trên giá thành hợp lý được duyệt áp dụng đối với các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh của thành phố. Quyết định số 497/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Một. Quyết định số 156B/QĐ-UB về việc ban hành “bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban tài chánh – giá cả quận (huyện)”. Quyết định số 04/QĐ-UB chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Sở nông nghiệp sang Sở Thuỷ sản thành phố. Quyết định số 53/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về phương hướng và nội dung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã”. Quyết định số 503/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Quyết định số 134/QĐ-UB về việc ban hành giá cước bốc xếp thô sơ của thành phố. Quyết định số 156/QĐ-UB về việc phân phối quản lý tài sản của Ngô Văn Nguyên tư sản gian thương lớn. Quyết định số 658/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Thủ Đức. Quyết định số 56/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 195/QĐ-UB về việc bổ sung mức thu thuế sát sinh. Quyết định số 1243/QĐ-UB về việc sửa đổi một số điểm của bản điều lệ tam thời về thu lệ phí khai thác đất công và điều lệ tạm thời về thu lệ phí bến xe, bến ghe, bến tàu, bến đó, giữ xe 2 bánh. Quyết định số 113/QĐ-UB thành lập phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả Quận, Huyện. Quyết định số 350/QĐ-UB về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và kỹ thuật 2 năm 1980 – 1981 của thành phố. Quyết định số 40/QĐ-UB về việc thành lập các trạm kiểm soát thu thuế công thương nghiệp tại thành phố. Quyết định số 304/QĐ-UB về việc ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 253/QĐ-UB ban hành bản quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã. Quyết định số 02/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về giữ gìn vệ sinh trong thành phố và xử phạt vi cảnh. Quyết định số 828/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 78/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng GTVT trực thuộc UBND quận, huyện. Quyết định số 252/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hoá và Câu Lạc bộ trong thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 390/QĐ-UB về việc đăng ký, niêm yết giá và chống đấu cơ nâng giá. Quyết định số 137/QĐ-UB về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương. Quyết định số 112/QĐ-UB về việc tổ chức đội kiểm soát quản lý thị trường ở quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 506/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức. Quyết định số 276/QĐ-UB về việc hợp nhất “sở quản lý nhà đất” và “sở quản lý công trình công cộng” thành sở quản lý nhà đất và công trình công cộng. Quyết định số 612/QĐ-UB ban hành “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”. Quyết định số 268/QĐ-UB về việc cho phép Sở GTVT tổ chức thí điểm CTHĐ cùng kinh doanh cùng chia lãi. Quyết định số 304/QĐ-UB về việc điều chỉnh giá thu mua lúa và hoa màu. Quyết định số 874/QĐ-UB về việc quy định tạm thời quản lý thống nhất bảo vệ động vật, thực vật rừng. Quyết định số 42B/QĐ-UB-TC về việc thành lập Phòng Vật tư Quận. Quyết định số 51/QĐ-UB về việc cho phép thành lập liên hiệp hợp tác xã ngành chiếu cói trực thuộc liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố. Quyết định số 1518/QĐ-UB về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở thành phố năm 1977 - 1978. Quyết định số 101/QĐ-UB về việc cho phép thành lập liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp ngành mây tre lá thuộc liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố. Quyết định số 60/QĐ-UB về việc phân phối nhà cho công nhân và các công trình phục vụ lợi ích công cộng. Quyết định số 62/QĐ-UB về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban xây dựng nhà đất công trình công cộng quận, huyện. Quyết định số 233/QĐ-UB về việc ban hành “bản quy định về xét thưởng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 652/QĐ-UB ban hành quy định tạm thời về “quản lý và sử dụng lề đường” ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/QĐ-UB thành lập Ban giáo dục lao động công nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng trực thuộcỦy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh. Quyết định số 395/QĐ-UB ban hành tạm thời chế độ báo cáo thống kê về lao động tiền lương và lao động xã hội. Quyết định số 1520/QĐ-UB ban hành “quy định về việc phân phối nhà do nhà nước quản lý cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức trong thành phố Hồ Chí Minh”.
Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)