Số 82 Ngày xuất bản: 15.09.2018

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

20-08-2018 Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 2