Số 47 Ngày xuất bản: 01.07.2018

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

25-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh. 3
29-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 40
30-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. 53

Ủy ban nhân dân quận 9

22-05-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9. 69

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

22-05-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 78

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

16-05-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi. 87

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

18-05-2018 Quyết định số 2129/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 96
24-05-2018 Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 102