Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng, Quận 7 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 69 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 3. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2089/QĐ-UBND về công bố danh mục 02 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc của Hội đồng đánh giá Đề án đề xuất giải pháp đột phá về tổ chức, bộ máy quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về thành lập Ban Nội dung - Thư ký Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2024. |
Số 54 + 55 Ngày xuất bản: 01.07.2016

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

16-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4
25-05-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. 8
09-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 20

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

11-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ. 42

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

30-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè. 53
17-05-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Nhà Bè. 55

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

24-05-2016 Quyết định số 2623/QĐ-UBND phê duyệt "Chương trình đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2016 - 2020". 66
06-06-2016 Quyết định số 2929/QĐ-UBND phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020". 75
06-06-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 83
09-06-2016 Quyết định số 2977/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân Thành phố trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. 86

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

04-05-2016 Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 98