Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 120 Ngày xuất bản: 01.10.2016

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

05-08-2016 Nghị quyết số 99/2016/NQ-HĐND về ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4
05-08-2016 Nghị quyết số 101/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 7
05-08-2016 Nghị quyết số 102/2016/NQ-HĐND về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 9
05-08-2016 Nghị quyết số 111/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 14

Hội đồng nhân dân quận 7

19-08-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 25
19-08-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2016. 31
19-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2017. 33

Phần văn bản khác

Hội đồng nhân dân Thành phố

05-08-2016 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. 36
05-08-2016 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. 39
05-08-2016 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 41
05-08-2016 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố. 59
05-08-2016 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệmkỳ 2016 - 2021. 62
05-08-2016 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 68

Hội đồng nhân dân quận 7

19-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 7 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 74