Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 34 Ngày xuất bản: 15.08.2013

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

13-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Họp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 4
13-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh 6
13-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 9
13-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về ban hành quy đinh một số nôi dung và mức chi thưc hiên các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố 11
13-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố 13
13-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về thực hỉện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 5 2010 của Chính phủ "Quy định về miễn, gỉảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015" 16
13-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 21
13-07-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn 23
13-07-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố Hồ Chí Minh 25
13-07-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về tổ chức thu phí sử dụng dịch yụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2) 31
13-07-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố 33
13-07-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lòi chất vấn tại Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII 35
13-07-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về nhỉệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 40

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-08-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về triển khaỉ thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 46

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

26-07-2013 Quyết định số 4036/QĐ-UBND về ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 51

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-08-2013 Quyết định số 4174/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh 54