Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Lương thực - thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. |
Số 34 Ngày xuất bản: 15.08.2013

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

13-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Họp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 4
13-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh 6
13-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 9
13-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về ban hành quy đinh một số nôi dung và mức chi thưc hiên các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố 11
13-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố 13
13-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về thực hỉện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 5 2010 của Chính phủ "Quy định về miễn, gỉảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015" 16
13-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 21
13-07-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn 23
13-07-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố Hồ Chí Minh 25
13-07-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về tổ chức thu phí sử dụng dịch yụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2) 31
13-07-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố 33
13-07-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lòi chất vấn tại Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII 35
13-07-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về nhỉệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 40

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-08-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về triển khaỉ thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 46

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

26-07-2013 Quyết định số 4036/QĐ-UBND về ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 51

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

01-08-2013 Quyết định số 4174/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh 54