Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5219/QĐ-UBND về giải thể Hội đồng tư vấn đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5219/QĐ-UBND về giải thể Hội đồng tư vấn đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các văn bản như sau:

Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng tư vấn Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh,

- Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng tư vấn Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh,

- Quyết định số 6354/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng