Phê duyệt 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5220/QĐ-UBND về phê duyệt 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Lê Tùng