Công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính và Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5219/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính và Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lê Tùng