Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 | Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ) |

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy

Ngày 08/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2967/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, mục tiêu cụ thể như sau:

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế thành phố với trọng tâm là phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên đổi mới sáng tạo, dựa trên hàm lượng tri thức, công nghệ tiên tiến và năng suất cao, nhất là năng suất nội ngành.

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp, cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ công.

- Khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; khai thác các cơ chế, chính sách phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

- Phát triển kinh tế gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố và đất nước. Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. 

Tùng Khang