Kế hoạch triển khai ISO năm 2018

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- 85% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của các cơ quan hành chính nhà nước (các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Thực hiện ISO điện tử cho 80% thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước (các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện) và Ủy ban nhân dân phường, , thị trấn thực hiện công bố việc áp dụng HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thực hiện đúng việc duy trì, cải tiến HTQLCL TCVN ISO 9001 theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Kiểm tra giám sát các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

- Triển khai áp dụng thí điểm mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 14 phường và Ủy ban nhân dân quận 10

- Thực hiện ISO điện tử

- Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

 

Tùng Khang