Cho phép mở Cơ sở số 7 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc

Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về cho phép mở Cơ sở số 7 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc, nội dung cụ thể như sau:

- Cho phép mở Cơ sở số 7 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc tại địa chỉ: số 99, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở số 7 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập (loại hình tư thục) trong hệ thống các trường phổ thông tư thục của Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống giáo dục quốc dân.

   - Cơ sở số 7 - Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc, được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tùng Khang