Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm tra: Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Hình thức kiểm tra: theo 1 trong 2 hình thức:

-  Kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan.

-  Theo chế độ báo cáo và hồ sơ yêu cầu.

3. Nội dung kiểm tra: Đính kèm đề cương kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

 

Tùng Khang