Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 27/10/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5164/QĐ-UBND về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:


I. CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC


Chương trình phổ cập bậc trung học là chương trình trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề.


II. ĐỐI TƯỢNG PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC


Đối tượng phổ cập bậc trung học là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp Trung học cơ sở chưa tốt nghiệp một trong 3 chương trình phổ cập bậc trung học, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh.


III. TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC


1. Đối với cá nhân


Thanh thiếu niên thuộc đối tượng phổ cập bậc trung học được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trước khi hết tuổi 21.


2. Đối với đơn vị cơ sở ( phường - xã, thị trấn)


Phường - xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị:


a) Đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


b) Huy động được 95% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp trung học cơ sở theo học chương trình phổ cập bậc trung học; đối với ngoại thành là 85%.


c) Tỷ lệ tốt nghiệp chương trình phổ cập bậc trung học là 85% trở lên; đối với ngoại thành là 75%.


d) Tỷ lệ đối tượng từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp chương trình phổ cập bậc trung học là 80% trở lên; đối với ngoại thành là 70%.


3. Đối với quận - huyện


Quận - huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị:


a) Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


b) Có 90% trở lên số phường - xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.


c) Có Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các Trường trung học phổ thông có đủ điều kiện hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


4. Thành phố đạt chuẩn


Thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học khi có 100% quận - huyện đạt chuẩn phổ cập bậc bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.

 

Lam Điền