Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Thuế - Phí - Lệ phí

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
20-11-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. 30/11/2008
29-10-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 04/10/2013
31-07-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Hết hiệu lực từ 07/01/2013
18-07-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
18-07-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 15/03/2014
12-05-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
20-12-2007 Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
07-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
26-11-2007 Quyết định số 5303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quy định về việc tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các Trạm thu thuế trên khâu lưu thông ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 26/11/2007
31-07-2007 Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/10/2012