Đất đai - Xây dựng

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
30-12-2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2015. 09/01/2015
24-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 03/01/2015
15-10-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
25-08-2014 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố. Hết hiệu lực từ 04/05/2017
15-07-2014 Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 25/07/2014
20-02-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Hết hiệu lực một phần từ 15/09/2018
07-01-2014 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 05/06/2016
26-12-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2015
18-12-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. 28/12/2013
10-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2014. 20/12/2013