Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 59 Ngày xuất bản: 15.04.2009

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

31-03-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 3
03-04-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. 5
07-04-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố. 19

Sở Xây Dựng

02-04-2009 Công văn số 2187/SXD-CPXD về việc cấp phép xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng. 21

Ủy ban nhân dân quận 9

20-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 1 và Khu phố 3 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B. 23
06-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B. 25

Ủy ban nhân dân quận 12

02-04-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2009. 28

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

01-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú. 31

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

27-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về định mức sử dụng, giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ. 43