Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phường Tân Định Quận 1 (tại số đường 100 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4254/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) về ranh lộ giới đường Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu 01 Trung tâm Ngoại ngữ Forward tại địa chỉ số 33K đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2030 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức,hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |
Số 06 Ngày xuất bản: 01.02.2015

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng nhân dân Thành phố

30-12-2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2015. 4
30-12-2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 7
30-12-2014 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 9

Ủy ban nhân dân Thành phố

10-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015. 13

Phần văn bản khác

Hội đồng nhân dân Thành phố

10-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
10-12-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
10-12-2014 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
10-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 53
10-12-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 55
11-12-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về thông qua đề nghị công nhận xã Thạnh An - huyện Cần Giờ là xã đảo. 59
11-12-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh. 61
11-12-2014 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đất Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp, Quận 1. 63
11-12-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố. 65
11-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố. 67
11-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố. 69