Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5038/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 26/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5038/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính;

- Thay thế 01 thủ tục hành chính;

- Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính (trong đó có 02 thủ tục bãi bỏ do được thay thế);

- Bãi bỏ nội dung công bố cho:

- Thủ tục C.I.21 ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thủ tục A1.I.13, A1.I.14, A1.I.15, A1.I.16, A1.I.17 ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thủ tục AI.1 ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thủ tục A1.II.1, A2.I.1 ban hành kèm theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lê Tùng