Giải thể Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon - Trần Hưng Đạo | Ban hành định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà tại bến phà Bình Khánh và bến phà Cát Lái, giai đoạn 2019 - 2020. | Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố | Chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư | Kéo dài thời gian thực hiện bàn giao tại Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5219/QĐ-UBND về giải thể Hội đồng tư vấn đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5226/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 | Công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính và Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Phê duyệt 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. | Phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. |

Tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh

Ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5018/QĐ-UBND về tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thành Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Sở Y tế. Nội dung như sau:

-   Bệnh viện huyện Bình Chánh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện huyện Bình Chánh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

-   Trụ sở làm việc đặt tại: Số 1, Đường số 1, khu Trung tâm Hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

-   Bệnh viện huyện Bình Chánh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh theo quy định của pháp luật. 

-   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Bãi bỏ Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Lê Tùng