Tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh

Ngày 25/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5018/QĐ-UBND về tổ chức lại Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thành Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Sở Y tế. Nội dung như sau:

-   Bệnh viện huyện Bình Chánh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện huyện Bình Chánh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

-   Trụ sở làm việc đặt tại: Số 1, Đường số 1, khu Trung tâm Hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

-   Bệnh viện huyện Bình Chánh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh theo quy định của pháp luật. 

-   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Bãi bỏ Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Lê Tùng