Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày 02/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Tổ chức quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

- Thường xuyên rà soát, tập trung triển khai và đảm bảo tiến độ các nội dung, chương trình công tác theo kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của thành phố đã đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2020 đạt từ 8,3 - 8,5%, cả nhiệm kỳ đạt từ 8-8,5%. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung, tài liệu, văn kiện, chuyên đề phát triển thành phố về lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Tiến hành nghiên cứu, xây dựng 44 chương trình, đề án nhánh trong 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm theo dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã công bố; hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.

Lê Tùng