Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.

Lê Tùng