Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Thành lập Trường Mầm non Nhật Bản Thảo Điền

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trường Mầm non Nhật Bản Thảo Điền. Cụ thể như sau:

- Trường Mầm non Nhật Bản Thảo Điền:

+ Tên bằng tiếng Việt: Trường Mầm non Nhật Bản Thảo Điền;

+ Tên bằng tiếng nước ngoài: Thao Dien Japanese Kindergarten;

+ Địa điểm trụ sở chính: Số 2, Đường 55, phường Thảo Điền, Quận 2.

- Trường Mầm non Nhật Bản Thảo Điền là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Trường Mầm non Nhật Bản Thảo Điền hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 và các quy định khác có liên quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lê Dương