Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở ngoài công lập

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở ngoài công lập. Cụ thể như sau:

- Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở ngoài công lập trụ sở đặt tại: số 440/69 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của nhà nước. Kinh phí và nguồn hoạt động của Trung tâm đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Lê Dương