Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả và Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

Ngày 03/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả và Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 86 vị trí việc làm của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố - có hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm (Phụ lục 1), Bản mô tả công việc (Phụ lục 2) và Khung năng lực của từng vị trí việc làm (Phụ lục 3).

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, lao động hợp đồng theo đúng quy định của Nhà nước, trong đó đảm bảo số lượng người làm việc được giao hàng năm và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6349/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Trần Phát