Phê duyệt báo cáo và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 26/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5039/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Viện nghiên cứu phát triển thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Lê Tùng