Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công

Ngày 25/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND về Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017, gồm có 08 thành viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát