Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4040/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm năm 2019, nội dung như sau:

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố thực hiện cho vay giải quyết việc làm, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của người vay; định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng