Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4053/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép, nội dung như sau:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Về tính chính xác của các tài liệu cung cấp trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình duyệt.

- Về tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Phải đảm bảo đã xác định nguồn vốn và đã bố trí vốn cho các gói thầu theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 89 của Luật Đấu thầu, Điểm e Khoản 1 Phần I Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

- Cân đối giá trị gói thầu và thời gian thực hiện các gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt (theo Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ).

- Thực hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng và Công văn số 6443/BKHĐT-QLĐT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu quá thời lượng của các bước theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chủ đầu tư phải báo cáo lý do và xin gia hạn.

Lê Tùng