Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về công nhận Trường Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây - Linh Chiểu, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3438/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hồ Văn Tư, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu biệt thự Làng Đại học, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 5087/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm điều hành đô thị thông minh |

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4053/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích lịch sử Bót Dây Thép, nội dung như sau:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Về tính chính xác của các tài liệu cung cấp trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình duyệt.

- Về tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Phải đảm bảo đã xác định nguồn vốn và đã bố trí vốn cho các gói thầu theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 89 của Luật Đấu thầu, Điểm e Khoản 1 Phần I Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

- Cân đối giá trị gói thầu và thời gian thực hiện các gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt (theo Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ).

- Thực hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng và Công văn số 6443/BKHĐT-QLĐT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu quá thời lượng của các bước theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chủ đầu tư phải báo cáo lý do và xin gia hạn.

Lê Tùng