Gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:

Gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh thêm 03 năm, từ ngày 12 tháng 5 năm 2020 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép số 04/GP-HHDN/HCM ngày 11 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng