Phê duyệt dự án Xây dựng Khu nhà ở tập thể công vụ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về phê duyệt dự án Xây dựng Khu nhà ở tập thể công vụ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Nội dung chủ yếu sau:

- Tên dự án: Xây dựng Khu nhà ở tập thể công vụ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

- Chủ đầu tư: Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tập thể công vụ cho cán bộ, công nhân viên của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Lê Tùng