Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm

Ngày 16/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về Duyệt quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nút giao thông Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, giới hạn và phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: theo Bản đồ vị trí số 122472-4/ĐĐBĐ-VPTT do Trung tâm đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 27 tháng 9 năm 2016 (chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định).

- Ranh giới khu vực quy hoạch:

+ Phía Bắc                     : phường 10, phường 14 quận 5;

+ Phía Nam                   : phường 10, phường 13 quận 5;

+ Phía Tây                     : phường 13, phường 14 quận 5;

+ Phía Đông                  : phường 10, quận 5.

- Tổng diện tích lập quy hoạch là 3,09 ha.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý dự án Quy hoạch – Xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch: Trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị và giao thông vận tải do Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận tại số 301/ĐK-KHCN ngày 07 tháng 4 năm 2014.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

   - Thuyết minh tổng hợp;

   - Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Bản đồ vị trí nút giao thông tỷ lệ 1/2.000;

+ Bản đồ kết nối giao thông khu vực, tỷ lệ 1/2000;

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng giao thông khu vực, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng nút giao thông, tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ tổ chức phân luồng nút giao thông, tỷ lệ 1/500.

Lê Tùng