Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt

Ngày 02/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1638/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt, nội dung cụ thể như sau:

- Cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt (trên cơ sở mở thêm cấp Trung học phổ thông của Trường Trung học cơ sở Trí Tuệ Việt và Trường Tiểu học Trí Tuệ Việt);

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt là đơn vị sự nghiệp giáo dục ngoài công lập (loại hình tư thục), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước;

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trụ sở của Trường đặt tại: Số 79 Đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và trung học, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011) và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Tuệ Việt tổ chức và hoạt động theo Đề án đã được duyệt; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phù hợp với Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lê Tùng