Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4546/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trần Phát