Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Lê Tùng