Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch Biển Cần Giờ, tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

Ngày 26/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5040/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch Biển Cần Giờ, tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (bổ sung hạng mục sân golf). Nội dung như sau:

- Vị trí, diện tích, phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch: 

+ Vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: nằm trong ranh giới Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch Biển Cần Giờ quy mô 2.870ha, tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018.

+ Giới hạn khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch như sau: thuộc ô quy hoạch A2.1 (diện tích 1.466.814m2):

- Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Lê Tùng